Flora en Fauna

Inleiding

Ten behoeve van deze opdracht is een ecologisch werkprotocol opgesteld. Vanuit dit protocol wordt gewerkt en gehandeld. Belangrijkste punten uit de protocol zijn hieronder weergegeven.

Voorbereiding

Op de locatie worden ca. 7000 populieren en stobben vervangen. Zowel aan de Oostzijde als de westzijde van de A6. Aan de Oostzijde van de A6 blijft 1 rij bomen staan i.v.m. de vliegroute en het fourageergebied van de vleermuis.
Op de locatie is een oriënterend natuuronderzoek (Arcadis, maart 2017) en een onderzoek vleermuizen en jaarrond beschermde vogelnesten uitgevoerd (Arcadis, 31 oktober 2017).

Foto 1: A6 vogelperspectief *

 

Uitvoeringsaanpak:

De uitvoeringsaanpak is als volgt:
·        De werkzaamheden zijn conform het werkprotocol afgestemd op de aanwezige flora en fauna en worden bijgesteld indien noodzakelijk.
·        De bomen worden op twee locaties na, allemaal machinaal verwijderd.
·        Op de percelen tussen de Edelhertweg en de Runderweg worden de bomen handmatig  verwijderd. De bomen zijn hier van dusdanige omvang dat ze niet machinaal verwijderd kunnen worden.
·        Het geoogste hout wordt vanaf de verzamellocaties bij de Edelhertweg en Runderweg getransporteerd voor verdere verwerking.

Foto 2: Populieren langs A6 *

  

Mitigerende maatregelen

Vogels
Globaal wordt als broedperiode half maart tot half juli aangehouden, maar ook broedende vogels buiten deze periode zijn beschermd. Om verstoring van broedende vogels te voorkomen wordt er buiten het broedseizoen van vogels gewerkt.

Vleermuizen
In het gebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van de vleermuizen in de populieren aanwezig. Wel is vastgesteld dat de populierenrijen, inclusief ondergroei, een belangrijke vliegroutebegeleiding en jacht gebied voor de vleermuis zijn. Door de beoogde werkwijze wordt er aan de Oostzijde 1 rij bomen staan. Ook de ondergroei zal daar blijven behouden.

Bever
Ten westen van het plangebied bevind zich ten hoogte van deelgebied W3 een essentieel leefgebied van de bever, inclusief twee burchten. Dit leefgebied wordt niet aangetast.

Jaarrond beschermde vogelnesten
In het plangebied is 1 jaarrond beschermd nest aangetroffen. Dit nest werd bezet door een buizerd. Deze boom valt binnen het plangebied van de te verwijderen bomen. Het nest en alle bomen binnen een straal van 75m1 blijven behouden. Zie onderstaande afbeelding incl. de te behouden bomen.

Foto 1: Te behouden bomen
Foto 3: Locatie horst

* = Fotografie: Paul van Baardwijk